Jabłka

Idared (pakowane: karton 13/18/20kg)
Jonagored (pakowane: karton 13/18/20kg)
Golden delicious (pakowane: karton 13/18/20kg)
Gala (pakowane: karton 13/18/20kg)
Ligol (pakowane: karton 13/18/20kg)